Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

DARBO SKELBIMAS

Įstaiga:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras

Pareigos:

Socialinis darbuotojas (budintis)

Pagrindinės funkcijos šiai pareigybei:

 • teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinės rizikos vaikams ir vaikams iš socialinės rizikos šeimų;
 • priima naujai atvykusius vaikus;
 • padeda paslaugų gavėjams įveikti krizę, adaptuotis naujoje aplinkoje, skatina pilnavertišką socialinį funkcionavimą;
 • išsiaiškina vaiko socialinius, sveikatos ir ugdymo poreikius, bendradarbiaudamas su vaiku, VTAS, Socialinės paramos centro socialinės pagalbos šeimai socialiniais darbuotojais, ugdymo įstaigų specialistais, tėvais (globėjais), medikais;
 • dalyvauja vyresniojo socialinio darbuotojo- atvejo vadybininko organizuojamuose atvejo aptarimuose;
 • esant poreikiui dalyvauja tarpžinybiniuose pasitarimuose su VTAS, bendruomenės socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais;
 • atvykus vaikui, per 30 kalendorinių dienų, sudaro trumpalaikės globos individualios socialinės pagalbos planą ir jį vykdo;
 • organizuoja nenutrūkstamą mokyklinio amžiaus vaiko ugdymą, rūpinasi vaiko mokymusi, bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis, lydi vaiką į/iš ugdymo įstaigas;
 • organizuoja ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą Tarnyboje;
 • stebi ir rūpinasi vaiko sveikata, sunegalavus vaikui reaguoja vadovaujantis direktoriaus patvirtintu socialinio darbuotojo veiksmų aprašu susirgus paslaugų gavėjui Tarnyboje;
 • tarpininkauja dėl psichologo ir kitų specialistų pagalbos vaikui;
 • esant poreikiui organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas, lydi vaiką į/iš gydymo įstaigas;
 • teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo) socialines paslaugas pagalbos besikreipiantiems asmenims, šeimoms;
 • teikia socialinės priežiūros (apnakvindinimo) paslaugas (informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmeninės higienos ir buitinių paslaugų organizavimas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas) policijos ar greitosios medicinos pagalbos Tarnybų pristatytiems, palydėtiems ir pan. asmenims;
 • koordinuoja ir kontroliuoja socialinio darbuotojo padėjėjo darbą.

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažiau 1 metų socialinio darbo patirties;

Siūlome:

 • darbą Paramos vaikams ir šeimai tarnyboje, A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius;
 • kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nuo 6,00 iki 6,36 (priklausomai nuo profesinio darbo patirties) bei papildomas motyvacines priemones;
 • darbą 1,0 etato, dirbant pagal patvirtintą darbo laiko grafiką iki 24 val. per parą suminės darbo laiko apskaitos režimu.

Dokumentai priimami:

Iki 2021 m. kovo 24 d. siųskite gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimą bei profesinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus el. paštu info@vmkc.lt, arba atneškite/siųskite dokumentus adresu Vytenio g. Nr. 45, LT-03208, Vilnius.

Kontaktinė informacija:

Ana Biekšienė, el. p. info@vmkc.lt, tel. (8 5) 233 3619.