PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2012 m. spalio 17 d.
sprendimu Nr. 1-835

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS
VILNIAUS MIESTO KRIZIŲ CENTRO
NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių centro savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė.

2. Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

3. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1995 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 27 „Dėl Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono bei Vilniaus miesto sutrikusio intelekto žmonių užimtumo namų įsteigimo“.

4. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.

5. Įstaigos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus įsakymais, Socialinės paramos skyriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

6. Įstaigos duomenys:

6.1. įstaigos kodas – 193363032;

6.2. buveinės adresas – Vytenio g. 45, LT-03208 Vilnius;

6.3. interneto svetainės adresas – www.vmkc.lt.

II. ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA

7. Įstaigos savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), o įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Savivaldybės taryba.

8. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

8.1. tvirtina įstaigos nuostatus;

8.2. skiria Savivaldybės biudžeto lėšas įstaigai išlaikyti;

8.3. kontroliuoja įstaigos lėšų panaudojimą;

8.4. priima į pareigas ir iš jų atleidžia vadovą;

8.5. priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo;

8.6. priima sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

8.7. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.8. priima sprendimą dėl įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

9. Įstaigos veiklos tikslas – ugdyti ir stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį, atkurti socialinius ryšius su visuomene bei organizuoti ir teikti socialines paslaugas šiems Vilniaus miesto gyventojams:

9.1. moterims ir vaikams, negalintiems gyventi savo namuose dėl artimųjų smurto;

9.2. neturinčioms gyvenamojo būsto merginoms ir moterims iki 25 metų, kurioms iki pilnametystės buvo įsteigta nuolatinė arba laikinoji globa;

9.3. moterims ir jų vaikams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių (gaisro, liūčių ir pan.);

9.4. moterims ir jų vaikams – prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms;

9.5. vaikams nuo dvejų metų amžiaus iš socialinės rizikos šeimų (kol vaikas bus grąžintas į šeimą arba priimtas sprendimas dėl vaiko apgyvendinimo stacionarioje socialinių paslaugų įstaigoje, šeimynoje ar globėjų šeimoje);

9.6. socialinės rizikos šeimoms;

9.7. vaikus globojančioms šeimoms.

10. Įstaigos funkcijos:

10.1. teikti bendrąsias socialines paslaugas:

10.1.1. informavimo;

10.1.2. konsultavimo;

10.1.3. tarpininkavimo ir atstovavimo;

10.2. teikti socialinės priežiūros paslaugas (laikino apnakvindinimo);

10.3. teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugas;

10.4. užtikrinti globojamo (rūpinamo) vaiko globą (rūpybą);

10.5. bendradarbiauti su vaiko tėvais bei kitais jo artimais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;

10.6. bendradarbiauti su vaikų ugdymo ir mokymo įstaigomis vaiko mokymosi klausimais;

10.7. teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugas;

10.8. vykdyti prevencines priemones įstaigos veiklos srityje, siekiant užkirsti kelią kilti asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms, stiprinti tėvų kaip pirmųjų ir svarbiausių vaiko ugdytojų vaidmenį;

10.9. vykdyti Savivaldybės pavedimus socialinių paslaugų srityje;

11. Socialinių paslaugų poreikis nustatomas, socialinės paslaugos skiriamos, teikiamos ir mokėjimo už jas tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktais.

IV. ĮSTAIGOS VALDYMAS

12. Įstaigos vadovas – direktorius yra vienasmenis įstaigos valdymo organas. Direktorių nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

13. Įstaigos direktorius:

13.1. planuoja ir organizuoja įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendintas įstaigos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos;

13.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

13.3. nustatyta tvarka priima ir atleidžia įstaigos darbuotojus, kontroliuoja jų atliekamų užduočių vykdymą, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas, leidžia į komandiruotes;

13.4. tvirtina įstaigos struktūrą, pareigybių sąrašus, dokumentacijos planą, finansinius normatyvus ir normas, suderinęs su Savivaldybės administracijos departamentu, kurio reguliavimo sričiai priskirta įstaiga (toliau – departamentas), o kolektyvinę sutartį gali sudaryti, pakeisti ir (ar) papildyti ar nutraukti tik gavęs išankstinį rašytinį savininko teises įgyvendinančios institucijos pritarimą;

13.5. derina su departamentu ir Socialinės paramos skyriumi einamųjų metų programų sąmatas, nustatyta tvarka teikia tvirtinti veiklos planus, veiklos ir finansines ataskaitas;

13.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą;

13.7. atsako už tinkamą socialinio darbo veiklos organizavimą;

13.8. darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir pareigybės aprašymu.

14. Įstaigos direktorių atostogų leidžia Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

15. Įstaigos direktorių ligos, atostogų, komandiruotės metu pavaduoja įstaigos direktoriaus pavaduotojas. Nesant įstaigos direktoriaus bei pavaduotojo, direktoriaus pareigas eina Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.

16. Įstaigos direktoriui darbo užmokestį nustato, skatina  ir skiria drausmines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktorius. Įstaigos direktoriaus išvykimas į komandiruotę įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

17. Įstaigų darbuotojų pareigos ir atsakomybė numatyta jų pareigybių aprašymuose.

18. Priėmus sprendimą dėl įstaigos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs direktorius sprendime nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujam direktoriui ar kitam įgaliotam asmeniui.

19. Perduodant reikalus, surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Akte turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę įstaigos būklę, struktūrą, etatus, įstaigos išlaidų sąmatų vykdymą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, turto apyrašus, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su įstaigos kompetencija, Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus bei departamento direktoriaus įsakymų vykdymą.

20. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo, reikalų perdavimo ir priėmimo komisijos pirmininkas bei nariai. Jei reikalus perduodantis arba priimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis tai nurodo raštu, pasirašydamas akte.

21. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas atiduodamas departamento direktoriui, kitas – priimančiam asmeniui. Buvęs įstaigos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

V. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

22. Įstaiga turi šias teises:

22.1. naudoti  ir valdyti įsigytą ir patikėjimo teise perduotą turtą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

22.2. pirkti ir kitaip įsigyti įstaigos veiklai reikalingą turtą, juo disponuoti, sudaryti sandorius;

22.3. gauti paramą ir ją paskirstyti įstaigos klientams;

22.4. organizuoti darbus pagal viešųjų darbų programą;

22.5. organizuoti savanorių veiklą;

22.6. organizuoti studentų praktikos atlikimą įstaigoje;

22.7. vykdyti ir dalyvauti programose ir projektuose socialinių paslaugų srityje;

22.8. organizuoti įstaigos darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;

22.9. teikti Savivaldybei pasiūlymus dėl socialinių paslaugų organizavimo paslaugų gavėjams;

22.10. skleisti socialinio darbo gerąją patirtį, pagal savo kompetenciją organizuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą;

22.11. teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus veiklai vykdyti dokumentus ir informaciją;

22.12. bendradarbiauti su valstybinėmis, savivaldybių ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas, paramą ar labdarą.

23. Įstaigos pareigos yra šios:

23.1. racionaliai naudoti biudžeto asignavimus pagal patvirtintas programų sąmatas šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti;

23.2. užtikrinti materialinio turto saugumą ir tinkamą priežiūrą;

23.3. užtikrinti saugias darbo sąlygas;

23.4. užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę;

23.5. nustatyta tvarka teikti veiklos planus ir ataskaitas bei garantuoti jų teisingumą.

24. Įstaigai draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyve, steigti atstovybes ir užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.

VI. ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS IR AUDITAS

25. Įstaigos lėšų šaltiniai yra šie:

25.1. Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto asignavimai;

25.2. kitos teisėtai gautos lėšos.

26. Įstaigos lėšos gaunamos ir naudojamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.

27. Valstybės ir Savivaldybės kontrolės institucijos bei departamentas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti įstaigos ūkinę, finansinę ir socialinio darbo veiklą.

VII. NUOSTATŲ  KEITIMO TVARKA

28. Teisę siūlyti įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai keisti ar pildyti įstaigos nuostatus turi įstaigos direktorius ir departamentas.

VIII. REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

29. Įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

30. Įstaiga negali būti pertvarkoma į kitos formos juridinį asmenį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

IX. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

31. Vieši pranešimai skelbiami dienraštyje “Lietuvos žinios” ir įstaigos interneto svetainėje.